Enkätundersökning visar: Politisk majoritet om rätt till vård för Papperslösa.

IFMSA:s Papperslösas rätt till vård-projekt har inför riksdagvalet 2010 skickat ut enkäter till riksdagskandidaterna om deras åsikter om Papperslösas rätt till vård. Totalt svarade 673 politiker och 96 procent av dem vill öka papperslösas tillgång till vård. 76 procent anser att papperslösa bör ha samma tillgång till vård som övriga invånare i Sverige. 75 procent anger också att om de blir invalda i riksdagen så kommer de att aktivt arbeta för att öka papperslösas tillgång till vård. Detta talar för en utbredd, positiv inställning som sträcker sig över parti- och blockgränser.

 

Sverige är ett av de mest restriktiva länderna i Europa med att erbjuda papperslösa vård. Under de senaste 20 åren har inhemska röster höjts för att förändra papperslösas situation i svensk sjukvård. Vårdens yrkesorganisationer påtalar hur dagens situation innebär en kränkning av vårdens yrkesetiska principer. FN har upprepade gånger riktat hård kritik mot Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna genom vårt sätt att behandla papperslösa i vården.
Ändå har situationen under hela denna tid förblivit i stort sett oförändrad. I brist på tydlighet på nationell nivå har flera sjukhus och landsting runtom i landet börjat formulera egna riktlinjer för hanteringen av pap- perslösa de senaste åren.
Vad tycker då våra blivande riksdagsledamöter i frågan om tillgång till vård för papperslösa? Vilka argu- ment lutar de sig mot som försvarar dagens restriktiva hållning? I en enkätundersökning bland kandidaterna till Riksdagen 2010 har vi sökt svar på dessa frågor, samt även genom litteraturstudier och analys av de senaste årens debatt i frågan. Resultaten presenteras i denna rapport och diskuteras i rapportens avslutande
del.
Enkätsvar erhölls från hela 637 av årets riksdagskandidater. Det visar sig att 95,7 % av de politiker som svarande vill öka papperslösas tillgång till vård i Sverige. 76,1 % anser att papperslösa bör ha samma tillgång till vård som övriga invånare i Sverige. 75,0 % anger också att om de blir invalda i riksdagen så kommer de att aktivt arbeta för att öka papperslösas tillgång till vård. Detta talar för en utbredd positiv in- ställning som sträcker sig över parti- och blockgränser.
Riksdagskandidater från Alliansen är något mindre positiva till papperslösas rätt till vård än de Rödgröna. Skillnaderna mellan partierna är dock inte stora och endast Moderaterna sticker ut, där 73,3 % anser att papperslösa inte bör ha samma tillgång till vård som övriga invånare. Dock finns även bland Moderaternas riksdagskandidater en klar majoritet (66,7 %) för att papperslösas tillgång till vård bör ökas.
Genom åren har migrationspolitiska och ekonomiska argument använts mot ökad tillgång till vård för papperslösa och denna bild bekräftas i vår enkätundersökning. Bland motståndarna till en ökad tillgång till vård tror 14,3 % att ökad tillgång skulle leda till ökad migration till Sverige. 43,5 % anser att ”om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård”. 18 % tror att det skulle bli för dyrt för samhället.
En genomgång av de studier som tittat på sambandet mellan tillgången till vård i ett visst land och migra- tion till det landet ger inget stöd för det migrationspolitiska argumentet. Istället har migrationsforskning visat att tillgång till vård inte är en avgörande faktor i människors val av land att flytta till.
Några studier av sambandet mellan ökad tillgång till vård för papperslösa och kostnader för samhället har vi inte hittat. Däremot kan vi i denna rapport presentera inhemska erfarenheter av att kostnaderna minskat när man erbjuder papperslösa samma tillgång till vård som övriga invånare, istället för att vänta tills de blir akut sjuka, då vårdkostnaderna blir avsevärt högre.

 

Denna sida skapades den: 2010-09-18 17:45


 
stäng